Jan 7, 2008

January 2008 schedule:


Jan 10th:
Venue: Ayodhya Mandapam, West Mambalam
Time: 7.00-10.00pm
Violin: Madurai Balasubramaniam
Mridangam: Trichur R Mohan
Ganjira: Anirudh Atreya

Jan 15th
Venue: Brahmana Sabha, Trichur
Violin: Edapalli Ajith Kumar
Mridangam: Trichur R Mohan
Ghatam: Uduppi Shreedhar

Jan 19:
Chamber Concert ; Kottivakkam
Details asap

Jan 27th:
Exclusive Tamil Krithi Concert at MFAC, Chennai
Violin: Sanjeev
Mridangam: Trichur R Mohan
Ghatam: Venkat

Jan 29th:
Venue: Asthika Samaj, Venus colony
Time: 6.30pm
Violin: M R Gopinath
Mridangam: Tricur R Mohan
Ghatam: Venkat.