Jan 3, 2009

Concerts for the month of January 2009

January 4th,
Venue: Bharath Kalachar Auditorium,
Time: 10.30a.m-12.30pm
Violin: R.K. Shriramkumar
Mridangam: Arun Prakash
Ghanjira: Purusshothaman


January: 9th
Madipakkam
6.30pm
(Details ASAP)
January 11th:
MLV Rasigar Mandram, Sastri Hall, Mylapore
6.30pm
(Details asap)
January 18th:
Sarwani Sangeeth Sabha, Music Academy Mini Hall
6.30 pm
(Details ASAP)

No comments: